Momentje!
Even geduld aub..
Terug naar je aanvraag
Inloggen
Bent u dealer? Inloggen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Careeze.com

Artikel 1 Definities

 1. Careeze.com is het online Platform van de Besloten Vennootschap Careeze (hierna: Careeze), die zich ten doel stelt tot het faciliteren van dat online platform, waarop Consumenten aanvragen kunnen indienen tot de aankoop van auto’s, en Gebruikers kunnen reageren op die consumentenaanvragen door offertes aan te bieden.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruiker’ verstaan: een natuurlijke persoon of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die een Gebruikersovereenkomst sluit met Careeze, waaronder begrepen Autodealers.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Consument’ verstaan: een natuurlijk persoon die gratis gebruik maakt van het Platform van Careeze, om hier een aanvraag in te dienen betreffende de aankoop van auto’s.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: het tegen betaling aanbieden van een mogelijkheid te reageren op consumentenaanvragen op de Website van Careeze.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruikersovereenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen de Gebruiker en Careeze, een en ander in meest ruime zin.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Account’ verstaan: de persoonlijke sectie die door Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op het Platform.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Fee’ verstaan: de vergoeding door Gebruiker aan Careeze bij het verkopen van een auto via het Platform aan de Consument.
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Platform’ verstaan: het Platform Careeze.com en alle overige aan Careeze gerelateerde Platforms.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties die gelden tussen Gebruiker en Careeze.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Careeze overeengekomen.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of andere regelgeving, blijven de overige bepalingen in stand.

 

Artikel 3 Identiteit van Careeze

 1. Careeze is bij de KvK geregistreerd onder nummer 72336390 en draagt BTW-identificatienummer NL859076829B01.
  Careeze is gevestigd aan de Zonnebaan 9, 3542 EA te Utrecht.
 2. Careeze is per e-mail te bereiken via support@Careeze.com of middels de website Careeze.com.

 

Artikel 4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Careeze en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Careeze en Gebruiker mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

Artikel 5 Overige bepalingen

 1. Careeze garandeert dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De ontvangen vertrouwelijke gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Careeze kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een niet betrokken derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift. Voor meer informatie omtrent de bescherming van persoonsgegevens verwijst Careeze naar zijn privacyverklaring, welke te vinden is op de Website.
 2. Careeze is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaardt Careeze geen aansprakelijkheid voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens welke zijn verstrekt door het Platform.
 3. Careeze streeft ernaar binnen 24 uur contact te leggen tussen Gebruiker, die offertes betreffende de aankoop van auto’s aanbiedt, en Consument, die een aanvraag doet naar een auto.

 

Careeze en Gebruiker

Artikel 6 Het Platform

 1. Bij het aangaan van een Overeenkomst verkrijgt de Gebruiker toegang tot het Platform door in te loggen op het portal. Deze mogelijkheid is volledig gratis en vrijblijvend. Binnen dit portal heeft Gebruiker de mogelijkheid te reageren op consumentenaanvragen door offertes aan te bieden aan Consument. Slechts bij het verkopen van een auto door Gebruiker en Consument, moet een Fee worden afgestaan. De Gebruiker blijft gerechtigd tot toegang tot het Platform zolang hij beschikt over een account. Het recht op toegang eindigt wanneer:
 2. de Overeenkomst wordt ontbonden; of
 3. de Gebruiker wenst dat zijn account door Careeze wordt gewist; of
 4. Careeze het om enige andere reden noodzakelijk acht om de Gebruiker de toegang tot het Platform tijdelijk of voorgoed te ontzeggen. In dit geval zal de Gebruiker door Careeze worden geïnformeerd over de reden dat hem de toegang wordt ontzegd. Hieronder valt, maar niet uitsluitend, het niet voldoen van de eerdergenoemde Fee.
 5. Indien de Gebruiker aankopen doet binnen het Platform, wordt hiervoor een nieuwe overeenkomst aangegaan tussen hem en Careeze.
 6. Op het Platform kunnen producten en/of diensten van derde partijen worden aangeboden, waardoor bezoekers via het Platform een overeenkomst kunnen aangaan met deze derde partijen. Careeze is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of uitvoering van deze overeenkomsten en verwijst hiervoor naar de Algemene voorwaarden van de betrokken derden. Careeze wordt op geen enkele manier partij bij de overeenkomst tussen de Gebruiker en de derde.
 7. Careeze biedt het zogenaamde ‘Careeze Approved Dealer’ label aan. Dit is een kwaliteitslabel dat Gebruikers kunnen verkrijgen indien zij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Careeze bepaalt de inhoud van deze kwaliteitseisen en kijkt daarbij onder andere naar de technische staat /specificaties van de aangeboden auto’s die Gebruiker aanbiedt via het Platform, consumentenbeoordelingen en haar eigen ervaringen. Gebruiker heeft de plicht de juiste gegevens te verstrekken met betrekking tot de door Careeze opgevraagde gegevens ten behoeve van dit kwaliteitslabel. Careeze is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van de kwaliteitstest, de inhoud en strekking van het kwaliteitslabel ‘Careeze Approved Dealer’ en andere daar uit voortvloeiende verantwoordelijkheden.

 

Artikel 7 Gebruik van het Platform door Gebruiker

 1. Het gebruik van het Platform van Careeze door Gebruiker is gratis en vrijblijvend. Hiervoor is het wel nodig dat zowel Consument als Gebruiker een account aanmaken op het platform.
 2. Gebruiker registreert zich tijdens het eerste gebruik van het Platform en aanvaardt daarbij deze Algemene voorwaarden. Careeze bevestigt de aanmelding aan Gebruiker per e-mail waarbij ook de toegangsgegevens voor het persoonlijke gebruikersaccount worden verstrekt. Met deze bevestiging komt de Gebruikersovereenkomst tot stand waar deze Algemene voorwaarden onder andere op van toepassing zijn.
 3. Nadat Gebruiker lid is geworden van het Platform, krijgt zij de mogelijkheid om offertes aan te bieden aan Consumenten betreffende de verkoop van auto’s. Consumenten dienen een verkoopaanvraag in, en Gebruiker kan, indien zij een voorradig Product heeft wat overeenkomt met de aanvraag van Consument, reageren op de verkoopaanvraag door middel van het aanbieden van een offerte.
 4. Consument krijgt de keuze tussen de verschillende aangeboden offertes. Indien Consument besluit een offerte te kiezen, brengt Careeze de Consument en Gebruiker in contact.
 5. Via het Platform van Careeze bestaat de mogelijkheid voor Consument en Gebruiker om te communiceren middels een chat. Consument en Gebruiker kunnen hierbij, te allen tijde voor eigen rekening en risico, contact hebben via een webchat om de vervolgstappen (waaronder wordt begrepen: inplannen van een proefrit of afspraken omtrent een eventuele koopovereenkomst) overeen te komen. Onacceptabel gedrag wordt in deze webchats niet getolereerd. Careeze behoudt het recht het contact tussen Consument en Gebruiker te verbreken indien zij van mening is dat er sprake is van onacceptabel gedrag. Bij stelselmatig onacceptabel gedrag of indien Careeze hiertoe een andere aanleiding ziet, behoudt zij het recht om over te gaan tot verwijdering van het Account van Gebruiker of Consument.

 

Artikel 8 Het registreren op het Platform

 1. Careeze biedt een online Platform waar Gebruiker lid kan worden door een account aan te maken op het Platform. Het aanmaken van een dergelijk account is volledig gratis en vrijblijvend. Pas bij het verkopen van een auto zal een Fee moeten worden betaald aan Careeze.
 2. Gebruiker staat er jegens Careeze voor in dat de informatie die bij de aanvraag wordt verstrekt juist, compleet en actueel is. Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte informatie alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de informatie indien deze niet langer correct is. Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Diensten.

 

Artikel 9 Betaling van de Fee

 1. Gebruiker is bij het verkopen van een auto verplicht binnen veertien (14) dagen een Fee te betalen aan Careeze. Deze Fee wordt vastgesteld aan de hand van de volgende staffels:
 2. Een Fee van 100 euro excl. btw bij een verkoopprijs onder de 10.000 euro;
 3. Een Fee van 250 euro excl. btw bij een verkoopprijs vanaf de 10.000 euro.
 4. Een consument wordt gedefinieerd als lead wanneer deze een offerte ontvangt via het Careeze platform.
 5. Een consument welke een offerte heeft ontvangen en uiteindelijk overgaat tot aankoop bij de desbetreffende autodealer wordt altijd aangemerkt als zijnde aangedragen door Careeze, ongeacht het medium waar de uiteindelijke communicatie via verloopt.
 6. Indien een consument via het Careeze platform een offerte heeft ontvangen van een autodealer en vervolgens een auto aankoopt bij de desbetreffende organisatie ontstaat er te allen tijden een betalingsverplichting, ongeacht of dit het product is wat via het platform is aangeboden. De som van de betalingsverplichting wordt berekend op basis van de verkoopprijs van de uiteindelijk aangeschafte auto.
 7. Gebruiker verbindt zich bij het aanvaarden van deze algemene voorwaarden tot het betalen van de Fee aan Careeze. Careeze ziet erop toe dat aan deze verplichting wordt voldaan. Mocht worden vastgesteld dat de Gebruiker in strijd met dit artikel handelt, zal Careeze de volgende maatregelen treffen:
 8. Het opleggen van een boete aan Gebruiker ter hoogte van 1.250 euro excl btw;
 9. Het vorderen van vergoeding van de externe uren die door Careeze zijn gemaakt om de strijdige handelingen van Gebruiker op te lossen in de brede zin;
 10. Het vorderen van een vergoeding van de door Careeze geleden schade;
 11. Het verwijderen van de Gebruiker van het Platform.
 12. Bij het te laat betalen van de Fee dan wel het betalen van een te laag bedrag, zal Careeze Gebruiker hiertoe eerst in gebreke stellen.

 

Artikel 10 Beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Careeze en Gebruiker is vrijblijvend en kan daarom, wanneer aan alle betalingsverplichtingen voldaan is, door Gebruiker zonder opzeggingstermijn worden beëindigd.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Careeze is niet aansprakelijk indien Gebruiker handelt aan de hand van de informatie die Careeze verstrekt en hierdoor schade oploopt.
 2. Careeze is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of vertragingen in het platform zelf.
 3. Careeze is niet aansprakelijk voor de inhoud en strekking van de eventuele verkoop tussen Gebruiker en Consument. Careeze brengt Gebruiker en Consument in contact om zo een autoverkoop te vergemakkelijken, maar kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor de daar uit voortvloeiende verkoop. Deze verkoop dient te gebeuren voor eigen rekening en risico van Gebruiker en Consument.
 4. Careeze is niet aansprakelijk voor de technische staat, specificaties of inhoudelijke kwaliteiten van de door Gebruiker aangeboden auto’s. Careeze biedt geen enkele vorm van garantie betreffende deze voertuigen, Gebruiker dient deze garantie zelf te bieden.
 5. Careeze garandeert niet dat het Platform en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Careeze is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van het Platform en/of de Diensten.
 6. Careeze is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.
 7. Careeze is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Careeze is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 9. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Careeze vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Careeze binnen een redelijke termijn, nadat de Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 10. Gebruiker vrijwaart Careeze voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Careeze.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Careeze, waardoor tijdige, volledige of juiste uitvoering van haar Diensten niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Careeze zelf of een derde of ernstige storingen in de systemen van Careeze alsmede enige andere wanprestatie van ingeschakelde derden.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Diensten opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

 

Artikel 13 Verbodsbepalingen

 1. Het is zowel Gebruiker als Consument onder geen enkele omstandigheid toegestaan Programma’s en/of andere onderdelen van het Platform te publiceren, te kopiëren of te gebruiken op enige andere wijze die niet binnen het kader van de Overeenkomst valt.
 2. Het is zowel Gebruiker als Consument verboden om buiten de Diensten van Careeze om, en daarmee buiten het Platform om, een verkoop te bewerkstelligen die van oorsprong tot stand is gekomen via het online Platform van Careeze. Indien Consument en Gebruiker besluiten een koopovereenkomst te sluiten, dient dit te worden geregistreerd door Gebruiker. Het is Consument en Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om deze verkoop buiten het Platform om te faciliteren. Indien Consument of Gebruiker deze bepaling schendt, wordt dat aangemerkt als fraude en in strijd met Artikel 9. Careeze zal hier actief op controleren en de in Artikel 9 genoemde maatregelen opleggen.

 

Artikel 14 Garanties

 1. Careeze biedt geen garanties omtrent de geleverde Diensten of producten.

 

Artikel 15 Klachten

 1. Klachten omtrent de Diensten van Careeze kunnen worden gemeld door middel van een e-mail naar support@Careeze.com.
 2. Gebruiker dient binnen veertien (14) dagen na constatering van de klacht contact op te nemen met Careeze, tenzij dit redelijkerwijze niet kan worden vereist.