Momentje!
Even geduld aub..
Terug naar je aanvraag
Inloggen
Bent u dealer? Inloggen

Privacybeleid

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze
privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Utrecht aan de Zonnebaan 9 (
3542 EA), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72336390 en
draagt de naam Careeze B.V.. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via support@careeze.com en
telefonisch via +31202443684.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de
persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld
en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke
rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24-6-2019.

Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: e-mail, adres, postcode, naam, telefoonnummer.
Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om autodealers te kunnen koppelen op basis van
de aanvraag. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 2 maanden opgeslagen. Aan deze verwerking
ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:
Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden
(deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);
Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Verantwoordelijke rusten;
Het verwerken is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon te beschermen;
Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het algemeen belang.
Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat consumenten en autodealers niet in contact
kunnen worden gebracht.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data
dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke
bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent
gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan
cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de
bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede
gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen,
geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of
verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u
aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun
website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor
de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het
bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. Tevens verwerkt verantwoordelijke
persoonsgegevens met de approved Careeze autodealers. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid
van Verantwoordelijke.
Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een
wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om
Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw
persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van
de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op
overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen
kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te
vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Wanneer u een account heeft aangemaakt op de website van Verantwoordelijke, kunt u zelf de door u verstrekte
gegevens inzien en wijzigen.

U kunt de door u zelf verstrekte gegevens inzien of wijzigen door een e-mail te sturen naar
support@careeze.com.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan support@careeze.com.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw
persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit
Persoonsgegevens).